Ecotech - Zwycięscą w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2009

Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Dane finansowe

złoty

złoty

 

IV kwartał 2011 r.

2011 r.

 

 

od 01.10.2011

do 31.12.2011

narastająco

od 01.01.2011

do 31.12.2011

Przychody netto ze sprzedaży

11696

11696

Amortyzacja

0

0

Zysk/strata na sprzedaży

-313071,14

-536635,03

Zysk/strata na działalności operacyjnej

-313071,14

-536635,03

Zysk/strata brutto

-313071,14

-536635,03

Zysk/strata netto

-313071,14

-536635,03

 

WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Dane finansowe

złoty

złoty

 

Na dzień 01.01.2011

Na dzień 31.12.2011

Kapitał własny

16831397,91

17218326,77

Należności długoterminowe

0

0

Należności krótkoterminowe

28622,16

48048,04

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

86212,43

321419,99

Zobowiązania długoterminowe

0

0

Zobowiązania krótkoterminowe

313266,32

181986,28

 

Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności; PARP; Unia Europejska, Europejski fundusz rozwoju regionalnego