Ecotech - Zwycięscą w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2009

Akcjonariat

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego struktura kapitałowa Emitenta przedstawia się następująco:

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego
 
Akcjonariusz Ilość akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym % Ilość głosów (szt.) Udział głosów w Walnym Zgromadzeniu (%)

Ecotech Polska Sp. z o.o.

seria A

seria B

seria C

12 000 000

12 000 000

-

-

87,4

87,4

-

-

24 000 000

24 000 000

-

-

93,28

93,28

-

-

Pozostali (w tym Animator)

seria A

seria B

seria C

1729147

-

930687

798460

6,72

-

3,62

3,1

1729147

-

930687

798460

6,72

-

3,62

3,1

Razem

seria A

seria B

seria C

13 729 147

12 000 000

930687

798460

100

87,4

6,8

5,8

25 729 147

24 000 000

930687

798460

100

93,28

3,62

3,1

 

Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności; PARP; Unia Europejska, Europejski fundusz rozwoju regionalnego