Ecotech - Zwycięscą w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2009

EnviroMix®

Opłacalna technologia unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Proces stabilizacji, na którym bazuje proces EnviroMix® jest uznaną na skalę światową technologią dającą znakomite wyniki w chemicznym wiązaniu i stabilizacji odpadów niebezpiecznych. Stosowanie tego rodzaju stabilizacji jest popierane przez niezależne badania akademickie oraz spełnia wymogi regulacyjne w wielu krajach. Proces ten jest używany na skalę przemysłową do przetwarzania tysięcy ton zanieczyszczonych gleb, osadów, odpadów kopalnianych oraz produktów ubocznych z procesów przemysłowych.

Z zastosowaniem procesu EnviroMix® mogą być unieszkodliwiane zanieczyszczone gleby, szlamy i inne odpady stałe zawierające zarówno związki organiczne i nieorganiczne oraz mineralne. Proces charakteryzuje się doskonałą efektywnością m.in. w stosunku do metali ciężkich, chlorowcoorganicznych pestycydów, cyjanków, WWA czy benzopirenu.

Przetwarzanie z zastosowaniem procesu EnviroMix® jest ofertą korzystną ekonomiczną i niezawodną, w której jednoetapowo stabilizowane są różnego rodzaju zanieczyszczenia. Technologia ta jest tym bardziej interesująca z uwagi na zaostrzające się wymogi prawodawstwa UE regulujące unieszkodliwianie oraz składowanie odpadów niebezpiecznych i przemysłowych. Regulacje te wymagają tego aby odpady przed składowaniem były unieszkodliwiane a jeśli to możliwe – w pierwszej kolejności poddawane procesowi odzysku.

Proces EnviroMix® uznawany jest za wiodący w procesach wiązania i stabilizacji wielu rodzajów odpadów niebezpiecznych i stanowi przełom w dziedzinie ich unieszkodliwiania. Stabilizacja odpadów niebezpiecznych przy wykorzystaniu technologii EnviroMix® jest wielokrotnie skuteczniejsza, niż szeroko rozpowszechnione dzisiaj metody stabilizacji bazujące na wykorzystaniu cementu portlandzkiego. Podstawowym wyróżnikiem technologii stosowanej przez naszą firmę jest kilkukrotnie mniejsze zapotrzebowanie na materiał stabilizujący w odniesieniu do jednostkowej masy odpadów.

Z uwagi na specyfikę wiązania zanieczyszczeń przez związki magnezu technologia EnviroMix® odporna jest na wymywanie zanieczyszczeń pojawiające się z czasem w odpadach stabilizowanych przy użyciu cementu portlandzkiego.

Technologia EnviroMix®
Technologie chemicznego wiązania i zestalania (Chemical Fixation and Solidification - CFS) są dobrze rozwiniętymi metodami w procesie stabilizacji odpadów niebezpiecznych. Na dzień dzisiejszy szereg technologii CFS zostało wykorzystanych w procesie immobilizacji (wiązania) różnego rodzaju organicznych i nieorganicznych związków.

Proces EnviroMix® jest właśnie klasyfikowany jako jedna z technologii chemicznego wiązania i zestalania (CFS). EnviroMix® to materiał na bazie tlenku magnezu. Jest on przygotowany w opatentowanym procesie z dolomitu lub magnezytu, o wysokiej zawartości węglanu magnezu. Powstały materiał jest rozdrabniany, odpowiednio kalcynowany (prażony) i opracowywany w zależności od indywidualnego strumienia unieszkodliwianego odpadu. Proces oparty jest na immobilizacji metali ciężkich jako termodynamicznie stabilnych faz minerałów i mikrokapsułkowaniu zanieczyszczeń organicznych w struktury mineralne. Mineralizacja EnviroMix® opiera się na reakcjach katalitycznych z użyciem odpowiednich dodatków. W wyniku reakcji katalitycznej, następuje trójwymiarowa polimeryzacja syntetycznej matrycy mineralnej, imitującej struktury występujące naturalnie. Związane zanieczyszczenia są następnie zestalane w sztywną macierz, wykazującą wysoki stopień wytrzymałości na zgniatanie.

Proces EnviroMix® to skuteczne rozwiązanie problemów z wieloma rodzajami odpadów niebezpiecznych, pochodzących z różnorakich gałęzi przemysłu, takich jak: górnictwo, hutnictwo, zakłady produkcyjne oraz tereny poprzemysłowe. Dzięki indywidualnej optymalizacji dla poszczególnych materiałów, technologia ta ma szerokie zastosowanie przy unieszkodliwianiu zarówno odpadów organicznych, jak i nieorganicznych a w szczególności różnorodnych odpadów niebezpiecznych niezależnie od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia.

O skuteczności i efektywności procesu świadczy fakt, że do stabilizacji odpadów stałych w celu uwodnienia można zastosować wody poprocesowe o wysokim stopniu zasolenia lub uwodnione osady wstępne z oczyszczalni zawierające chociażby metale ciężkie.

Proces EnviroMix® w zależności od wymagań Klientów i dalszego przeznaczenia odpadów można klasyfikować np. jako proces unieszkodliwienia D16 lub proces odzysku R14 lub R15.
Efektywność EnviroMix®
Efektywne zarządzanie odpadami niebezpiecznymi w rezultacie redukuje ilość toksycznych substancji przenikających do środowiska. Wyniki stopnia stabilizacji odpadów otrzymywane w niezależnych, akredytowanych laboratoriach potwierdzają skuteczność technologii.

Odpady, takie jak rtęć są oddzielnie inkorporowane wewnątrz matrycy podczas, gdy związki organiczne są silnie wiązane z aktywnym magnezem w EnviroMix®. To powoduje powstanie pseudo minerału, który znacząco zmniejsza ilość przedostających się do środowiska zanieczyszczeń dzięki odpierającej wilgoć barierze fizycznej i chemicznej.

Kolejną zaletą technologii EnviroMix® w dobie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jest pochłanianie CO2 z atmosfery w trakcie zachodzących przemian, w odróżnieniu od tradycyjnego sposobu stabilizacji przy użyciu cementu.
Kluczowe walory technologii EnviroMix®
Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, które pozwala na uniknięcie wysokich opłat za składowanie odpadów na składowiskach odpadów niebezpiecznych bądź termiczne ich przekształcanie. Wysoka odporność na wymywanie zanieczyszczeń, nawet pod działaniem niesprzyjających czynników środowiskowych np. w środowisku kwaśnym.

Niskie zapotrzebowanie na materiał stabilizujący gwarantujące wysoką wydajność ekonomiczną prowadzonych prac.

Możliwość odzysku niektórych odpadów i przekształcenia ich w materiały budowlane.

Możliwość zastosowania do mieszaniny odpadów niebezpiecznych, szlamów i wód poprocesowych.

Technologia ta została przetestowana przez wiele niezależnych laboratoriów w celu potwierdzenia, że spełnia najostrzejsze wymogi ustawodawstwa o ochronie środowiska naturalnego na całym świecie.

Technologia przeszła wiele testów i studiów pilotażowych w firmach generujących odpady oraz w organizacjach zajmujących się ich unieszkodliwianiem.
Korzyści wynikające ze stosowania EnviroMix®
EnviroMix® wykorzystuje konwencjonalne techniki i urządzenia do mieszania. Dlatego surowce mogą być dostarczane na miejsce unieszkodliwienia in situ.

EnviroMix® pozwala na bezpieczny transport oczyszczonych materiałów.

EnviroMix® pozwala na składowanie odpadów na wysypiskach o niższej klasyfikacji (niższa opłata) lub ich wykorzystywanie na miejscu.

Odpady ciekłe i szlamy są zestalane. Gliny, oleje i odpady organiczne są wiązane.

EnviroMix® może być mieszany z zanieczyszczonymi i zasolonymi wodami.

Korzystne proporcje mieszania w porównaniu z innymi metodami oczyszczania (niższy koszt).

Eliminacja odorów z procesu EnviroMix®

EnviroMix® może być stosowany przy unieszkodliwianiu odpadów zmieszanych o wysokim stężeniu substancji organicznych i nieorganicznych.

Z użyciem EnviroMix® można unieszkodliwiać odpady o dużej zawartości wilgoci (>70%) zmniejszając potrzebę stosowania drogiego i czasochłonnego procesu dekantacji (strącania).

Z użyciem EnviroMix® można unieszkodliwiać popioły pochodzące ze spalarni zawierający substancje niebezpieczne (np. ołów), łatwo podlegające ługowaniu.

EnviroMix® przekształca problematyczne szlamy w bezpieczne materiały stałe, które można bezpiecznie usunąć.

Pełna immobilizacja zanieczyszczeń oraz doskonałe parametry fizyczne pozwalają na zastosowanie stabilizowanych odpadów jako np. kruszyw budowlanych.
Cechy - Korzyści
Cecha Korzyść
Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, które pozwala na uniknięcie wysokich opłat za składowanie odpadów na składowiskach odpadów niebezpiecznych bądź termiczne ich przekształcanie.Oszczędność w zagospodarowaniu odpadów problematycznych i niebezpiecznych.
Technologia opiera się wykorzystaniu standardowych urządzeń stosowanych w przemyśle.Małe koszty inwestycyjne.
Prostota rozwiązań instalacyjnych pozwala na wykorzystanie technologii, jako instalacji mobilnej (kontenerowej).Małe koszty. Możliwość zastosowania w różnych lokalizacjach a tym samym obniżenie kosztów.
Rozwiązanie zostało przetestowane przez niezależne laboratoria i może pracować bezawaryjnie.Nie wymaga stałego nadzoru, obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
W stosunku do każdego odpadu dobierane są w pierwszej kolejności optymalne parametry procesu w skali laboratoryjnej.Instalacja uruchamiana jest tylko do przeróbki odpadów, a tym samym pozwala oszczędzać energię.
Proces opiera się na wykorzystaniu tylko jednego składnika stabilizującego.Obniżenie kosztów związanych z dozowaniem i logistyką.
W procesie nie powstają ścieki technologiczne.Oszczędność związana z koniecznością oczyszczania ścieków.
Proces nie jest źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza pyłowych i gazowych.Oszczędności związane z eksploatacją instalacji bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat środowiskowych.
Efektywność technologii pozwala zakwalifikować odpady po stabilizacji, jako materiały budowlane. W takim przypadku rozwiązanie staje się technologia bezodpadową.Proces jest bardzo efektywny i pozwala na oszczędności związane ze składowaniem odpadów. Może też przynosić korzyści z uwagi na sprzedaż materiałów.
W procesie mieszania można wykorzystać wody poprocesowe.Rozwiązanie pozwala na oszczędność związaną z wykorzystaniem złej jakości wody i pozwala rozwiązać dwa problemy w jednym.
Rozwiązanie może być stosowane do zmieszanych odpadów o dużym stężeniu zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych.Duża efektywność taniego procesu i możliwość poszerzenia rynku.
Odpady stabilizowane mogą być magazynowane w systemie wysokiego składowania w dowolnej postaci brykietów na paletach.Ograniczenie kosztów związanych z magazynowaniem i logistyką.
Technologia gwarantuje bezterminową gwarancję na brak wymywalności zanieczyszczeń z odpadów stabilizowanych.Rozwiązanie zapewnia prawne bezpieczeństwo przy zastosowaniu tej technologii, skuteczność i efektywność procesu oraz brak konieczności podejmowania późniejszych działań naprawczych i ponoszenia dodatkowych kosztów.
Proces może być zastosowany do odpadów, co do których nie istniały skuteczne technologie poza ich składowaniem (np. materiały budowlane zawierające metale ciężkie).Możliwość poszerzenia rynku, powiększenia asortymentu usług oraz zwiększenia zysków.
Rozwiązanie spełniające warunki technologii BAT.Ułatwienie drogi administracyjnej w uzyskiwaniu pozwolenia.
Technologia opatentowana w UE i USA.Rozwiązanie wiarygodne. W przypadku wykupienia licencji na dany kraj wyklucza możliwość konkurencji.
Technologia wdrażana w wielu krajach UE i poza UE.Technologia sprawdzona, wiarygodna, przynosząca wymierne korzyści.
Technologia znajduje się m.in. w europejskiej bazie technologii EEN.Technologia dająca gwarancję skuteczności.
W trakcie procesu pochłaniany jest CO2 z atmosfery.Możliwość promocji związanej z przejawem troski o środowisko.
Rozwiązanie nagradzane w licznych konkursach oraz wdrażane przez duże, znane firmy zagraniczne na terenie UE i poza nią, znane z troski o środowisko naturalne.Rozwiązanie mimo, że tanie to ekskluzywne i innowacyjne więc zapewnia także wejście do tego grona firm.
Rozwiązanie zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju oraz polityka odpadową określoną przez UE.Rozwiązanie zapewniające stosowanie tej technologii w dłuższej perspektywie czasowej, a tym samym niweluje potrzebę kolejnych inwestycji w najbliższej czasie.
EnviroMix

Proces EnviroMix® uznawany jest za wiodący w procesach wiązania i stabilizacji wielu rodzajów odpadów niebezpiecznych i stanowi przełom w dziedzinie ich unieszkodliwiania...

Czytaj więcej
Program operacyjny

Program operacyjny
Innowacyjna gospodarka
2007-2013

Czytaj więcej
Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności; PARP; Unia Europejska, Europejski fundusz rozwoju regionalnego