Ecotech - Zwycięscą w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2009

Ecotech na posiedzeniu Polsko-Azerbejdżańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej

W dniu 24 listopada 2010 r. w Baku odbyło się czwarte posiedzenie Polsko-Azerbejdżańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej (dalej – Komisja).

Delegacji polskiej przewodniczył Przewodniczący polskiej sekcji Komisji, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Pan Waldemar Pawlak, delegacji azerbejdżańskiej – Przewodniczący azerbejdżańskiej sekcji Komisji, Minister Przemysłu i Energetyki, Pan Natig Alijew.

Do składu delegacji Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Azerbejdżanu zaproszona została firma Ecotech.

Ministerstwo Środowiska RP i Ministerstwo Ekologii Azerbejdżanu wyraziły zainteresowanie zacieśnieniem współpracy w zakresie ochrony środowiska. Ministerstwo Środowiska RP przedstawiło informację na temat projektu rządowego pt. „Akcelerator Zielonych Technologii” (GreenEvo), który ma na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu, Ministerstwo wytypowało najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie przetwarzania odpadów niebezpiecznych.

Strona polska proponuje transfer zaawansowanych rozwiązań technologicznych w obszarze zielonych technologii. Uwzględniając oczekiwania strony azerbejdżańskiej w zakresie utylizacji odpadów niebezpiecznych, strona polska potwierdza szczególne zainteresowanie udziałem polskich firm w rozwiązaniu problemów odpadów niebezpiecznych, w tym pestycydów. Rządowy projekt GreenEvo obejmuje innowacyjną technologię unieszkodliwiania i odzysku odpadów niebezpiecznych, chronioną międzynarodowymi patentami oraz sprawdzoną przez międzynarodowych klientów (firmę Ecotech Polska S.A.

Strona azerbejdżańska przedstawiła wyzwania, związane z neutralizacją pestycydów w stanie stałym i płynnym, które przechowywane są w prowincji Ganjia i stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Strona polska podkreśliła, iż w celu podjęcia współpracy w wyżej wymienionym zakresie zasadnym jest uzyskanie od Ministerstwa Ekologii i Ministerstwa Rolnictwa Azerbejdżanu szczegółowych informacji o składzie chemicznym toksycznych substancji, które stanowią zagrożenie dla środowiska na składowiskach odpadów niebezpiecznych oraz ich ilości. Pozwoli to na kontynuowanie rozmów o technicznych i finansowych aspektach projektu.

Strony podkreśliły potrzebę koordynacji wspólnych działań w zakresie programu Partnerstwo Wschodnie przy finansowaniu działań firmy Ecotech w Azarbejdżanie.

EnviroMix

Proces EnviroMix® uznawany jest za wiodący w procesach wiązania i stabilizacji wielu rodzajów odpadów niebezpiecznych i stanowi przełom w dziedzinie ich unieszkodliwiania...

Czytaj więcej
Program operacyjny

Program operacyjny
Innowacyjna gospodarka
2007-2013

Czytaj więcej
Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności; PARP; Unia Europejska, Europejski fundusz rozwoju regionalnego