Ecotech - Zwycięscą w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2009

Katalog odpadów

Jeśli jesteś Wytwórcą odpadów znajdujących się na poniższej liście z pewnością jesteśmy w stanie
Ci pomóc!

Wykaz odpadów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

* oznacza odpady niebezpieczne

01) Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
01 01 01Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
01 01 02Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 01 80Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
01 03 04(*)Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
01 03 05(*)Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)
01 03 06Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
01 03 07(*)Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
01 03 08Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
01 03 09Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07
01 03 80(*)Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
01 03 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
01 03 99Inne nie wymienione odpady
01 04 07(*)Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
01 04 08Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09Odpadowe piaski i iły
01 04 10Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 11Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 80(*)Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
01 04 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
01 04 82(*)Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
01 04 83Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
01 04 84(*)Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne
01 04 85Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
01 04 99Inne nie wymienione odpady
01 05 04Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
01 05 05(*)Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
01 05 06(*)Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
01 05 07Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 08Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
01 05 99Inne nie wymienione odpady
02) Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
02 02 04Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 99Inne nie wymienione odpady
02 03 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 80Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 04 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 04 99Inne nie wymienione odpady
02 05 02Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 99Inne nie wymienione odpady
02 06 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 03Odpady z procesów chemicznych
02 07 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
03) Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
03 01 82Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
04) Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
04 01 04Brzeczka garbująca zawierająca chrom
04 01 05Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu
04 01 06Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 01 07Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
04 02 19(*)Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
04 02 20Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
05) Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pizolitycznej przeróbki węgla
05 01 02(*)Osady z odsalania
05 01 03(*)Osady z dna zbiorników
05 01 04(*)Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
05 01 05(*)Wycieki ropy naftowej
05 01 06(*)Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
05 01 07(*)Kwaśne smoły
05 01 08(*)Inne smoły
05 01 09(*)Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
05 01 10Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
05 01 11(*)Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
05 01 12(*)Ropa naftowa zawierająca kwasy
05 01 13Osady z uzdatniania wody kotłowej
05 01 14Odpady z kolumn chłodniczych
05 01 15(*)Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
05 01 16Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
05 06 04Odpady z kolumn chłodniczych
05 06 80(*)Odpady ciekłe zawierające fenole
05 06 99Inne nie wymienione odpady
05 07 02Odpady zawierające siarkę
05 07 99Inne nie wymienione odpady
06) Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
06 01 99Inne nie wymienione odpady
06 02 01(*)Wodorotlenek wapniowy
06 02 03(*)Wodorotlenek amonowy
06 02 04(*)Wodorotlenek sodowy i potasowy
06 02 05(*)Inne wodorotlenki
06 02 99Inne nie wymienione odpady
06 03 13(*)Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
06 03 14Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
06 03 15(*)Tlenki metali zawierające metale ciężkie
06 03 16Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
06 03 99Inne nie wymienione odpady
06 04 03(*)Odpady zawierające arsen
06 04 05(*)Odpady zawierające inne metale ciężkie
06 04 99Inne nie wymienione odpady
06 05 02(*)Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
06 05 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
06 06 02(*)Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
06 06 03Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
06 06 99Inne nie wymienione odpady
06 07 02(*)Węgiel aktywny z produkcji chloru
06 07 99Inne nie wymienione odpady
06 08 02(*)Odpady zawierające niebezpieczne silikony
06 08 99Inne nie wymienione odpady
06 09 02Żużel fosforowy
06 09 03(*)Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
06 09 04Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
06 09 80Fosfogipsy
06 09 81Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi, i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
06 09 99Inne nie wymienione odpady
06 10 02(*)Odpady zawierające substancje niebezpieczne
06 10 99Inne nie wymienione odpady
06 11 01Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
06 11 80Odpady z produkcji związków cyrkonu
06 11 81Odpady z produkcji związków chromu
06 11 82Odpady z produkcji związków kobaltu
06 11 83Odpadowy siarczan żelazaowy
06 11 99 Inne nie wymienione odpady
06 13 02(*)Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
06 13 03Czysta sadza
06 13 04(*)Odpady z przetwarzania azbestu
06 13 05(*)Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
06 13 99Inne nie wymienione odpady
07) Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
07 01 01(*)Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 01 03(*)Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 04(*)Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 01 07(*)Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 01 08(*)Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 01 09(*)Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 01 10(*)Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 01 11(*)Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 01 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
07 01 80Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
07 01 99Inne nie wymienione odpady
07 02 01(*)Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 02 03(*)Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 04(*)Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 02 07(*)Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 02 08(*)Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 02 09(*)Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 02 10(*)Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 02 11(*)Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 02 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
07 02 14(*)Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
07 02 15Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
07 02 16(*)Odpady zawierające niebezpieczne silikony
07 02 17Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
07 02 99Inne nie wymienione odpady
07 03 01(*)Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 03 03(*)Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 04(*)Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 03 07(*)Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 03 08(*)Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 03 09(*)Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 03 10(*)Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 03 11(*)Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 03 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
07 03 99Inne nie wymienione odpady
07 04 01(*)Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 04 03(*)Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 04(*)Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 04 07(*)Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 04 08(*)Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 04 09(*)Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 04 10(*)Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 04 11(*)Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 04 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
07 04 13(*)Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 04 80(*)Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
07 04 99Inne nie wymienione odpady
07 05 01(*)Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 05 03(*)Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 04(*)Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 05 07(*)Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 05 08(*)Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 05 09(*)Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 05 10(*)Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 05 11(*)Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 05 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
07 05 13(*)Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 14Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
07 05 80(*)Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
07 05 81Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
07 05 99Inne nie wymienione odpady
07 06 01(*)Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 06 03(*)Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 04(*)Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 06 07(*)Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 06 08(*)Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 06 09(*)Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 06 10(*)Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 06 11(*)Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 06 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
07 06 80Ziemia bieląca z rafinacji oleju
07 06 99Inne nie wymienione odpady
07 07 01(*)Wody popłuczne i ługi macierzyste
07 07 03(*)Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 04(*)Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
07 07 07(*)Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
07 07 08(*)Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
07 07 09(*)Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
07 07 10(*)Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
07 07 11(*)Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
07 07 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
07 07 99Inne nie wymienione odpady
08) Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
08 01 13(*)Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 14Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
08 01 15(*)Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 16Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
08 01 18Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
08 01 19(*)Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 01 20Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
08 01 99Inne nie wymienione odpady
08 02 01Odpady proszków powlekających
08 02 02Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 03Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 99Inne nie wymienione odpady
08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
08 03 08Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
08 03 14(*)Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
08 03 15Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
08 03 16(*)Zużyte roztwory trawiące
08 03 19(*)Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
08 03 80Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
08 03 99Inne nie wymienione odpady
08 04 09(*)Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 10Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
08 04 11(*)Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 12Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
08 04 13(*)Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 14Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
08 04 15(*)Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
08 04 16Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
08 04 17(*)Olej żywiczny
08 04 99Inne nie wymienione odpady
08 05 01(*)Odpady izocyjanianów
09) Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
09 01 01(*)Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
09 01 02(*)Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
09 01 03(*)Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
09 01 04(*)Roztwory utrwalaczy
09 01 05(*)Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
09 01 06(*)Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
09 01 13(*)Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
10) Odpady z procesów termicznych
10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02Popioły lotne z węgla
10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej
10 01 04(*)Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
10 01 05Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
10 01 07Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
10 01 13(*)Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
10 01 14(*)Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
10 01 15Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
10 01 16(*)Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
10 01 17Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
10 01 18(*)Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 01 19Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
10 01 20(*)Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 01 21Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
10 01 22(*)Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
10 01 23Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
10 01 24Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
10 01 25Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
10 01 26Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
10 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 01 81Mikrosfery z popiołów lotnych
10 01 82Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
10 01 99Inne nie wymienione odpady
10 02 01Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
10 02 02Nieprzerobione żużle z innych procesów
10 02 07(*)Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 02 08Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
10 02 10Zgorzelina walcownicza
10 02 11(*)Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 02 12Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
10 02 13(*)Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 02 14Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
10 02 15Inne szlamy i osady pofiltracyjne
10 02 80Zgary z hutnictwa żelaza
10 02 81Odpadowy siarczan żelazawy
10 02 99Inne nie wymienione odpady
10 03 04(*)Żużle z produkcji pierwotnej
10 03 05Odpady tlenku glinu
10 03 08(*)Słone żużle z produkcji wtórnej
10 03 09(*)Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej
10 03 15(*)Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
10 03 16Zgary z wytopu inna niż wymieniona w 10 03 15
10 03 17(*)Odpady zawierające smołę z produkcji anod
10 03 18Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
10 03 19(*)Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 20Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
10 03 21(*)Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
10 03 22Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
10 03 23(*)Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 24Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
10 03 25(*)Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 26Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
10 03 27(*)Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 03 28Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
10 03 29(*)Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
10 03 30Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
10 03 99Inne nie wymienione odpady
10 04 01(*)Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 04 02(*)Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 04 03(*)Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)
10 04 04(*)Pyły z gazów odlotowych
10 04 05(*)Inne cząstki i pyły
10 04 06(*)Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 07(*)Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 04 09(*)Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 04 10Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
10 04 99Inne nie wymienione odpady
10 05 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
10 05 03(*)Pyły z gazów odlotowych
10 05 04Inne cząstki i pyły
10 05 05(*)Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 06(*)Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 05 08(*)Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 05 09Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
10 05 10(*)Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
10 05 11Zgary inne niż wymienione w 10 05 10
10 05 80Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
10 05 99Inne nie wymienione odpady
10 06 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 06 02Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 06 03(*)Pyły z gazów odlotowych
10 06 04Inne cząstki i pyły
10 06 06(*)Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 07(*)Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 06 09(*)Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 06 10Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
10 06 80Żużle szybowe i granulowane
10 06 99Inne nie wymienione odpady
10 07 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 07 02Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 07 03Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
10 07 04Inne cząstki i pyły
10 07 05Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 07 07(*)Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 07 08Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
10 07 99Inne nie wymienione odpady
10 08 04Cząstki i pyły
10 08 08(*)Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
10 08 09Inne żużle
10 08 10(*)Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
10 08 11Zgary inne niż wymienione w 10 08 10
10 08 12(*)Odpady zawierające smołę z produkcji anod
10 08 13Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
10 08 15(*)Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 08 16Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
10 08 17(*)Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 08 18Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
10 08 19(*)Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 08 20Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
10 08 99Inne nie wymienione odpady
10 09 03Żużle odlewnicze
10 09 05(*)Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 09 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
10 09 07(*)Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 09 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 09(*)Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 09 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 11(*)Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 09 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 09 13(*)Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
10 09 14Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
10 09 15(*)Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
10 09 16Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
10 09 99Inne nie wymienione odpady
10 10 03Zgary i żużle odlewnicze
10 10 05(*)Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 10 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
10 10 07(*)Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
10 10 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 09(*)Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 10 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
10 10 11(*)Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
10 10 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
10 10 13(*)Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
10 10 14Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
10 10 15(*)Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
10 10 16Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
10 10 99Inne nie wymienione odpady
10 11 05Cząstki i pyły
10 11 09(*)Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
10 11 10Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
10 11 11(*)Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
10 11 12Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
10 11 13(*)Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
10 11 14Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
10 11 15(*)Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 11 16Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
10 11 17(*)Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 11 18Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
10 11 19(*)Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
10 11 20Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
10 11 80Szlamy fluorokrzemianowe
10 11 99Inne nie wymienione odpady
10 12 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 03Cząstki i pyły
10 12 05Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 12 06Zużyte formy
10 12 08Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 12 09(*)Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 12 10Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
10 12 11(*)Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
10 12 12Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
10 12 13Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
10 12 99Inne nie wymienione odpady
10 13 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 13 04Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
10 13 06Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
10 13 07Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
10 13 10Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09
10 13 11Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
10 13 12(*)Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
10 13 13Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
10 13 80Odpady z produkcji cementu
10 13 81Odpady z produkcji gipsu
10 13 99Inne nie wymienione odpady
10 14 01(*)Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć
10 80 01Żużle z produkcji żelazokrzemu
10 80 02Pyły z produkcji żelazokrzemu
10 80 03Żużle z produkcji żelazochromu
10 80 04Pyły z produkcji żelazochromu
10 80 05Żużle z produkcji żelazomanganu
10 80 06Pyły z produkcji żelazomanganu
10 80 99Inne nie wymienione odpady
11) Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
11 01 06(*)Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
11 01 08(*)Osady i szlamy z fosforanowania
11 01 09(*)Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 10Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
11 01 11(*)Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
11 01 12Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
11 01 13(*)Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
11 01 14Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
11 01 15(*)Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
11 01 16(*)Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
11 01 98(*)Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
11 01 99Inne nie wymienione odpady
11 02 02(*)Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
11 02 03Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
11 02 05(*)Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
11 02 06Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
11 02 07(*)Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
11 02 99Inne nie wymienione odpady
11 03 02(*)Inne odpady
11 05 01Cynk twardy
11 05 02Popiół cynkowy
11 05 03(*)Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
12) Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
12 01 06(*)Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 07(*)Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
12 01 08(*)Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
12 01 09(*)Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców
12 01 13Odpady spawalnicze
12 01 14(*)Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
12 01 15Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
12 01 18(*)Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
12 01 19(*)Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
12 03 01(*)Wodne ciecze myjące
12 03 02(*)Odpady z odtłuszczania parą
13) Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
13 01 04(*)Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 05(*)Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 09(*)Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 01 10(*)Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 01 11(*)Syntetyczne oleje hydrauliczne
13 01 12(*)Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
13 01 13(*)Inne oleje hydrauliczne
13 02 04(*)Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 02 05(*)Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 06(*)Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 07(*)Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 08(*)Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 03 06(*)Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 07(*)Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 03 08(*)Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
13 03 09(*)Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
13 03 10(*)Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
13 05 01(*)Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 05 02(*)Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
13 05 03(*)Szlamy z kolektorów
13 05 06(*)Olej z odwadniania olejów w separatorach
13 05 07(*)Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
13 05 08(*)Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
13 07 01(*)Olej opałowy i olej napędowy
13 07 02(*)Benzyna
13 07 03(*)Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
13 08 01(*)Szlamy lub emulsje z odsalania
13 08 02(*)Inne emulsje
13 08 80Zaolejone odpady stałe ze statków
13 08 99(*)Inne nie wymienione odpady
14) Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propylenów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
14 06 02(*)Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 03(*)Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
14 06 04(*)Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
14 06 05(*)Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
16) Odpady nieujęte w innych podgrupach
16 01 13(*)Płyny hamulcowe
16 01 14(*)Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
16 01 15Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
16 01 21(*)Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
16 01 22Inne nie wymienione elementy
16 01 99Inne nie wymienione odpady
16 03 03(*)Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 04Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 05(*)Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16 03 06Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 07 08(*)Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
16 07 09(*)Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
16 07 99Inne nie wymienione odpady
16 08 01Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 02(*)Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki
16 08 03Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
16 08 04Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 05(*)Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
16 08 06(*)Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
16 08 07(*)Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
16 09 01(*)Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
16 09 02(*)Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
16 09 03(*)Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
16 09 04(*)Inne nie wymienione substancje utleniające
16 10 01(*)Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
16 10 02Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
16 10 03(*)Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
16 10 04Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
16 82 01(*)Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 82 02Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
17) Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 05 03(*)Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 05(*)Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 07(*)Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 03(*)Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 01(*)Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 08 02Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 03(*)Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
17 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
19) Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
19 01 05(*)Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 06(*)Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 07(*)Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 10(*)Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
19 01 11(*)Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
19 01 12Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
19 01 13(*)Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
19 01 14Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
19 01 15(*)Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
19 01 16Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
19 01 17(*)Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 01 18Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
19 01 19Piaski ze złóż fluidalnych
19 01 99Inne nie wymienione odpady
19 02 03Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
19 02 04(*)Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
19 02 05(*)Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 02 06Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
19 02 07(*)Oleje i koncentraty z separacji
19 02 09(*)Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
19 02 10Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
19 02 11(*)Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
19 02 99Inne nie wymienione odpady
19 03 04(*)Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane
19 03 05Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
19 03 06(*)Odpady niebezpieczne zestalone
19 03 07Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
19 04 01Zeszklone odpady
19 04 02(*)Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
19 04 03(*)Nie zeszklona faza stała
19 04 04Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania
19 05 01Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
19 05 02Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 08 07(*)Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 08 08(*)Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
19 08 11(*)Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 12Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
19 08 13(*)Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
19 08 14Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 08 99Inne nie wymienione odpady
19 09 02Osady z klarowania wody
19 09 03Osady z dekarbonizacji wody
19 09 04Zużyty węgiel aktywny
19 09 05Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
19 09 06Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
19 09 99Inne nie wymienione odpady
19 10 03(*)Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
19 10 04Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
19 10 05(*)Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
19 10 06Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
19 11 03(*)Uwodnione odpady ciekłe
19 11 04(*)Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
19 11 05(*)Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
19 11 06Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
19 11 07(*)Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
19 11 99Inne nie wymienione odpady
19 12 10Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 11(*)Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
19 13 03(*)Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
19 13 04Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
19 13 05(*)Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
19 13 06Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
19 13 07(*)Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
19 13 08Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 0
EnviroMix

Proces EnviroMix® uznawany jest za wiodący w procesach wiązania i stabilizacji wielu rodzajów odpadów niebezpiecznych i stanowi przełom w dziedzinie ich unieszkodliwiania...

Czytaj więcej
Program operacyjny

Program operacyjny
Innowacyjna gospodarka
2007-2013

Czytaj więcej
Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności; PARP; Unia Europejska, Europejski fundusz rozwoju regionalnego