Ecotech - Zwycięscą w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2009

Analizy i badania

Dzięki współpracy z renomowanymi akredytowanymi laboratoriami w kraju i za granicą oferujemy również analizy stanu zanieczyszczenia fizyko-chemicznego oraz mikrobiologicznego wody, ścieków, gleby i odpadów.

W zakresie fizyko-chemicznym możemy zaoferować analizy m.in.

 • Metali (w tym rtęci, arsenu i selenu)
 • Sumy węglowodorów ropopochodnych (parafin i aromatów)
 • Benzenu i jego homologów (BTEX)
 • Form azotu
 • LZO - lotnych związków organicznych (VOC) (również chlorowanych)
 • Nielotnych frakcji produktów petrochemicznych
 • Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
 • Pestycydów chlorowanych
 • Detergentów w wodach i ściekach
 • Rozpuszczalników organicznych
 • Polichlorowanych bifenyli (PCB)
 • Fenoli i chlorofenoli
 • Siarki ogólnej, siarczkowej, siarczanowej i elementarnej
 • Fosforu ogólnego, organicznego
 • Własności fizycznych materiałów (m.in. gęstość rzeczywista i nasypowa)

W zakresie analiz mikrobiologicznych wody i ścieków oprócz standardowych oznaczeń liczby mikroorganizmów, pragniemy także zaproponować ekspertyzy stanu zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza wewnętrznego (SBS – tzw. syndrom chorego budynku).

Ponadto możemy zaproponować ekspertyzy z zakresu toksycznego i genotoksycznego oddziaływania substancji i mieszanin na środowisko (z wyznaczeniem wartości LC 50-t i EC-50-t) oraz ekspertyzy podatności na biodegradację.

EnviroMix

Proces EnviroMix® uznawany jest za wiodący w procesach wiązania i stabilizacji wielu rodzajów odpadów niebezpiecznych i stanowi przełom w dziedzinie ich unieszkodliwiania...

Czytaj więcej
Program operacyjny

Program operacyjny
Innowacyjna gospodarka
2007-2013

Czytaj więcej
Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności; PARP; Unia Europejska, Europejski fundusz rozwoju regionalnego